அருள்மிகு சுப்ரமணியசுவாமி திருக்கோயில் - கட்டனசீட்டு விபரம்

fl;lzr;rPl;L tpguk; :

வ. எண். கட்டணச்சீட்டின் பெயர்கள் விலை
1 அஷ்.அர்ச்சனை 5.00
2 குடும்ப அர்ச்சனை ( 6 நபருக்கு மிகாமல்) 25.00
3 திரிஷதை அர்ச்சனை 50.00
4 நைவேத்திய தேங்காய் 1.00
5 பால்/தயிர் அபிஷேகம் (தனித்தனி) 25.00
6 சிறப்பு அபிஷேகம் 50.00
7 நெய்தீபம் 5.00
8 சிரசுப்பூ 25.00
9 சகஸ்.அர்ச்சனை 25.00
10 விபூதி அலங்காரம் 25.00
11 வாகன பூஜை (இரு சக்கரம்) 20.00
12 வாகன பூஜை (நான்கு சக்கரம்) 50.00
13 சிறப்பு அனுமதி (கோ.பூஜை & கால பூஜை ) 100.00
14 சிறப்பு அனுமதி (அந்தரால வழி) 50.00
15 சிறப்பு அனுமதி (விசேட நாட்களில்) 25.00
16 சிறப்பு அனுமதி (சாதாரண நாட்களில்) 10.00
17 வேங்கை மர ரதம் உலா 1000.00
18 காதுகுத்துதல் 50.00
19 திருமணம் 1000.00
20 நிச்சயதார்த்தம் 150.00
21 திருமண புகைப்படம் எடுத்தல் 200.00
22 திருமண வீடியோ எடுத்தல் 500.00
23 ஹோமம் மற்றும் சிறப்பு பூஜை 300.00
24 திருமாங்கல்யம் மாற்றுதல் 300.00
25 குளியல் 5.00
26 மோட்டார் சைக்கிள் 10.00
27 கார் 20.00
28 முடி காணிக்கை 30.00
29 வேன் (டிராவல்ஸ்) 50.00
30 பேருந்து காணிக்கை 10.00
31 திருமண விண்ணப்ப படிவம் 50.00
32 ஸ்தல வரலாறு 20.00

gf;ju;fs; epNtj;jpa> mgpN\f rhkhd;fs; jq;fsJ nrhe;j nghWg;gpy; Vw;ghL nra;J nfhs;s Ntz;Lk;.

gpurhjk; tpw;gid :-

t.    t. vz;.   nghUs;   vil (fpuhkpy;)     Nul;  &.
 1. yl;L   50 fpuhk;    10.00
 2. mjpurk;   50 fpuhk;    10.00
 3. KWf;F   50 fpuhk;    10.00
 4. kpsF til   50 fpuhk;   10.00
 5. jpidkhT   50 fpuhk;   10.00

NkYk; Njq;fha;> gok; G+i[ rhkhd;fs;> nea;jPgk; > Fspu;ghdq;fs;> Rthkp lhyu; kw;Wk; fapWfs;> Md;kPf Gj;jfq;fs;> Rthkp glq;fs;> gf;jp ghly;fs;nfhz;l Nfrl;Lfs;> Foe;ijfSf;fhd nghk;ikfs; Mfpait rpy;yiu fil %yk; tpw;gid nra;ag;gl;L tUfpwJ.